Mapovanie dát ico

6938

Sme v oblasti umelej inteligencie už 4 – 5 rokov, ale vždy, keď sa stretneme, náš CTO položí otázku. Povie mi, že nemáme dostatok strojov – musíme si kúpiť viac strojov a výpočtový výkon. Musíme tiež kúpiť viac dát, aby nás všetci trochu trápili, pretože nákup a nákup dát je veľmi drahý.

ubytovate ľský štáb, ktorý sa v prípade vojny zaoberal logistickým zabezpe čením vojsk. Po sedemročnej vojne sa už organiza č-ne nezrušil, ale za čal sa venova ť mapovaniu a kartografickej tvorbe. Mapovanie prebiehalo bez komplexných matematických základov. XPath výraz pre výber požadovaných položiek zo štruktúry XML a prechádzanie všetkými elementmi typu 'BusinessPartner' nachádzajúcimi sa v otcovskom elemente 'BusinessPartners' zdrojovej XML štruktúry -->